ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง "เราทำงานเพื่อเด็กพิการ

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วย คุณอนันต์ ต่ายหลี ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิปานเหล็ง และ ดร.สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิปานเหล็ง พร้อมคณะ จัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับนางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสง่า ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการสวนหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ร้าน สินธรสเต๊กเฮ้าส์ ถนนศรีนครินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้มีการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เลขที่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 02 – 2474686 หรือ 098 - 262 4105 (ไม่มีรับสมัครแบบออนไลน์) สามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ดัง Link ที่แนบ https://t.ly/uu7C หรือ QR code ตามประกาศ https://web.facebook.com/spedubkk/photos/a.519669621547040/2328645840649400/ 

 • กิจกรรม "ค้นหาหนูน้อยอัจฉริยะ"

  วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นำโดยนางสาววรรณเพ็ญ ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ตัวแทนผู้บริหาร ขอขอบคุณ เภสัชกรหญิง ภัทรานิษฐ์ ภัคคะพุฒิพันธ์ และคณะ ที่เข้ามาจัดกิจกรรม "ค้นหาหนูน้อยอัจฉริยะ" พร้อมทั้งได้บริจาคเครื่องดนตรีให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าร่วม อาทิเช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การทำความรู้จักเครื่องดนตรี
  ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
 • การเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards"

  วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น.
  นางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ นายวุฒิชัย ใจนะภา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ เป็นตัวแทนผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
  เข้าร่วมงานการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ
 • นำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษไปสู่การปฏิบัติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

  วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น.
  นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษไปสู่การปฏิบัติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
 • องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ที่ได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK ตามคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายพงศ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณนางคยอง คิม ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ที่ได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK ตามคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,700 ชุดให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในการมารับบริการในสถานศึกษา

   

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)

  วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. - 16.30 น. คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นำโดยนายวุฒิชัย ใจนะภา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง รับมอบหมายจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากร ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)
  ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 77 แห่ง ผ่านระบบ Video Conference
 • เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและตั้งต้นบูชากัณฑ์เทศน์ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพรมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  วันศุกร์ที่12 สิงหาคม 2565
  นางกฤติยาณี ชนะเคน หัวหน้างานระดมทุนและทรัพยากร พร้อมด้วยนางสาวธัณย์ฑิรา จิราพัชรจาตุภัทร์ นายสมนึก ดีนก ผู้แทนองค์กรศาสนา นายมาเนตร ทรัพย์อุดม ผู้แทนองค์กรชุมชน ตังแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียน และพี่เลี้ยง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและตั้งต้นบูชากัณฑ์เทศน์ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพรมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) จังหวัดกรุงเทพมหานคร


วิดีโอศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

  ติดต่อ

  0224746586